Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Firmy obsługujące (10)
Bezpieczeństwo i higiena (1)
Budownictwo przemysłowe (3)
Dodatki do żywności (3)
Handel (1)
Laboratoria (1)
Maszyny i urządzenia (3)
Opakowania (3)
Technologie w hodowli zwierząt (2)
Transport - Spedycja - Logistyka (3)
Utylizacja odpadów zwierzęcych (2)
Uzdatnianie wody (1)
Zakłady mięsne wg profilu działalności (3229)
P1 | Rzeźnie (1761)
P2 | Zakłady rozbioru (2502)
P3 | Zakłady przetwórstwa (produkty mięsne) (1937)
P4 | Zakłady przetwórstwa (tłuszcze zwierzęce i skwarki) (1)
P5 | Zakłady przetwórstwa (przetworzone żołądki, pęcherze i jelita) (1)
P6 | Zakłady mielenia mięsa (447)
P7 | Zakłady produkujące wyroby mięsne (698)
P8 | Zakłady mechanicznego odkastniania mięsa (265)
P9 | Zakłady obróbki dziczyzny (17)
P10 | Zakłady przepakowywania (20)
P11 | Chłodnie składowe (74)
Zakłady mięsne wg przetwarzanego surowca (3219)
G1 | Trzoda chlewna (2514)
G2 | Drób (1466)
G3 | Bydło (2102)
G4 | Owce (170)
G5 | Kozy (55)
G6 | Zajęczaki (30)
G7 | Nieparzystokopytne (69)
G8 | Hodowlane ssaki lądowe inne niż domowe parzystokopytne (9)
G9 | Ptaki bezgrzebienicowe (37)
G10 | Dzikie ptactwo (13)
G11 | Dzikie zajęczaki (21)
G12 | Dzikie parzystnokopytne (100)
G13 | Dzikie ssaki lądowe inne niż dzikie parzystnokopytne i zajęczaki (21)

Region
 - dowolny -

 


Oferty
więcej
Firmy obsługujące
Wagi elektroniczne do ważenia wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich oraz pasz Sprzedam
Wagi elektroniczne do ważenia wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich oraz pasz
Ogrzewanie hali innych dużych pomieszczeń z zastosowaniem promienników i nagrzewnic wodnych – projekt i wykonanie. Sprzedam
Ogrzewanie hali innych dużych pomieszczeń z zastosowaniem promienników i nagrzewnic wodnych – projekt i wykonanie.
Nowakowski - Transport mięsa Inne
Nowakowski - Transport mięsa
Zakłady mięsne
Podudzie Sprzedam
Podudzie
TŁUSZCZE Sprzedam
TŁUSZCZE
Regulamin

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach Polskiego Portalu Mięsnego PortalMięsny.com

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. [Definicje]


Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. Operator – Pan Mateusz Sznajder, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: HORYZONT Mateusz Sznajder, z siedzibą przy al. Ptasia 14, 62-081 Przeźmierowo, NIP 972-092-48-89, REGON 301044378. Pan Mateusz Sznajder (HORYZONT) jest administratorem i właścicielem Polskiego Portalu Mięsnego PortalMięsny.com. W celu skontaktowania się z Operatorem należy wysłać wiadomość email na następujący adres poczty elektronicznej: redakcja@horyzont.biz.
2. Portal – zorganizowana platforma informatyczno – informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Operatora pod domeną portalmiesny.com, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów Polskiego Portalu Mleczarskiego, na którym publikowane są informacje z branży mleczarskiej.
3. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.
4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu.
5. Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która wskutek rejestracji w Portalu, w tym akceptacji Regulaminu, uzyskała dostęp do określonych usług oferowanych przez Portal. Użytkownikiem może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Portalu, w tym akceptację Regulaminu. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli. Regulamin może określać kategorie Użytkowników zarejestrowanych i zakres dostępu do Materiałów zgromadzonych w Portalu dla poszczególnych kategorii Użytkowników zarejestrowanych. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Użytkowniku rozumie się przez to także Użytkownika zarejestrowanego.
6. Login - nazwa Użytkownika w Portalu tożsama z adresem email, jaki Użytkownik podał podczas Rejestracji.
7. Rejestracja – procedura rejestracji w Portalu.
8. Newsletter – biuletyn informacyjny, który Użytkownik może otrzymywać droga mailową, jeżeli wyrazi na to zgodę, o zakresie tematycznym wybranym przez Użytkownika.
9. Subskrypcja – procedura wyrażenia zgody na otrzymywanie wybranych Newsletterów.
10. Materiały – wszelkie informacje umieszczone w Portalu przez Operatora w jakiejkolwiek formie w tym: grafika i teksty.
11. Materiały Użytkownika - wszelkie informacje umieszczone w Portalu przez Użytkowników w jakiejkolwiek formie.


Art. 2. [Warunki techniczne korzystania z Portalu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym]

1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Portalu, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
a. połączenie z siecią Internet;
b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego Użytkownika dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies (Informację o plikach cookies Użytkownik znajdzie tutaj);
d. w przypadku Użytkowników dokonujących Rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email);
2. Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.

Art. 3. [Usługi]

1. Operator świadczy na rzecz Użytkowników usługę polegającą na nieodpłatnym udostępnianiu Materiałów i innych danych zgromadzonych w Portalu, na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie w Portalu bezpłatnych ogłoszeń (Kwota mleczna, Praca w mleczarstwie, Ogłoszenia rolnicze) oraz płatnych ofert B2B, w szczególności w dziale „Producenci”, „Przetwórcy”, „Handel”, „poprzez założenie przez Użytkownika tzw. Konta PRO w Portalu, a także w dziale „Mleczarnie”, „Produkty mleczne”, z uwzględnieniem postanowienia ust. 4 niniejszego artykułu. .
3. Operator, za zgodą Użytkowników wyrażoną podczas Subskrypcji, przesyła na ich adresy email wybrane podczas Subskrypcji Newslettery oraz informacje handlowe.
4. Operator umożliwia Użytkownikom będącym przedsiębiorcami odpłatne zamieszczanie w Portalu prezentacji przedsiębiorstwa na podstawie odrębnej, pisemnej umowy.
5. Operator umożliwia Użytkownikom anonimowe branie udziału w sondach oraz rankingach.

Art. 4. [Newsletter]

1. Każdy Użytkownik, który wyrazi zgodę poprzez wypełnienie formularza subskrypcji, otrzymuje od Operatora Newsletter.
2. Newsletter wysyłany jest od jednego do kilku razy w miesiącu (w zależności od ilości wybranych grup), na adres poczty elektronicznej (email) wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji w formie wiadomości  elektronicznej (email).
3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera klikając odpowiedni link znajdujący się w stopce każdego Newslettera lub przez zmianę danych profilu Użytkownika w Portalu.
4. Newsletter może zawierać materiały o charakterze reklamowym.
5. Użytkownik podczas rejestracji może wybrać kategorię albo kategorie Newslettera, jaki chce otrzymywać.
6. By otrzymywać Newsletter Użytkownik musi potwierdzić wolę jego otrzymywania klikając odpowiedni link w emailu wysłanym przez Operatora na adres email wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

Art. 5. [Akceptacja Regulaminu, zawarcie umowy]

1. Użytkownik zarejestrowany akceptuje Regulamin w toku Rejestracji w Portalu.
2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika umowy z Operatorem o świadczenie usług określonych w Regulaminie, chyba że na mocy postanowień Regulaminu wymagane jest zawarcie odrębnej, pisemnej umowy z Operatorem.

Art. 6. [Dane osobowe]

1. Dane osobowe przekazywane Operatorowi przez Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe Użytkowników przechowywane są na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych osobowych Użytkowników Portalu posiadają jedynie uprawnieni pracownicy i współpracownicy Operatora.
2. Każdy Użytkownik, który przekazał Operatorowi swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania ich usunięcia.
3. Operator nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Art. 7. [Wyłączenie odpowiedzialności Operatora]

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Portalu, a także utratę danych Użytkownika, powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Portalu. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Portalu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych. Postanowienia objęte niniejszym ustępem nie znajdują zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Operator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za (z zastrzeżeniem, że postanowienia niniejszego ustępu lit. a do lit. d nie znajdują zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego):
a. treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym;
b. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników;
c. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej;
d. niemożność zalogowania się w Portalu spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika.
3. Operator może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Portalu, do usług świadczonych przez osoby trzecie, w takim przypadku Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, z zastrzeżeniem, że wspomniane wyłączenie odpowiedzialności nie znajduje zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Art. 8. [Wyłączenie odpowiedzialności Operatora c.d.]

1. Operator jedynie przechowuje Materiały Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść oraz wady prawne, z zastrzeżeniem postanowień objętych ust. 2 poniżej.
2. Operator w żaden sposób nie moderuje Materiałów Użytkownika, jednakże powziąwszy wiedzę o ich bezprawności uniemożliwia dostęp do bezprawnych Materiałów Użytkownika.

Art. 9. [Promocja i reklama Użytkowników na Portalu]

 Zasady reklamy i promocji Użytkowników na Portalu określają odrębne umowy zawierane pomiędzy Operatorem a danym Użytkownikiem.

Art. 10. [Reklamacje]

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także wykonaniem usług przez Operatora.,
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres redakcja@horyzont.biz lub listownie na adres Operatora, podany w art. 1 ust. 1 Regulaminu.
3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w formie emaila.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej.

Art. 11. [Polityka cookies]

1. PortalMięsny.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Portalu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Portalu, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają z jego stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Art. 12. [Zmiany Regulaminu]

1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści  Regulaminu, z uwzględnieniem postanowień objętych ust. 2-6 niniejszego paragrafu.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
3. O zmianie Regulaminu Użytkownik zarejestrowany zostanie powiadomiony także drogą mailową, na adres podany w trakcie Rejestracji.
4. Jeżeli Użytkownik zarejestrowany nie odrzuci zmian Regulaminu w sposób wskazany w emailu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym lub w informacji, o której mowa tamże, uznaje się, że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje i wiążą one Użytkownika zarejestrowanego od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
5. Jeżeli Użytkownik zarejestrowany odrzuci zmiany Regulaminu, wówczas umowa wiążąca Strony, o treści wynikającej z brzmienia ostatniej wersji Regulaminu zaakceptowanej przez Użytkownika zarejestrowanego, ulega rozwiązaniu w terminie 14 (czternastu) dni od daty odrzucenia zmian Regulaminu przez Użytkownika .
6. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników niezarejestrowanych od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

Art. 13. [Postanowienia końcowe]

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2009 r.
2. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.mleczarstwo.com/s5,regulamin.html, a także w siedzibie Operatora.
3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


Mateusz Sznajder

 

Polecamy
Nowa edycja Mięsnej Mapy Polski już w sprzedaży!
Mapa Zakładów Mięsnych i Rybnych w Polsce to wyjątkowe narzędzie pracy, na które składają się duża mapa ścienna oraz książka. Mapa przedstawia geograficzne rozmieszczenie ponad 1700 zakładów mięsnych ...

Wykaz firm sektora mięsnego w Excel
Najbardziej kompleksowy zbiór informacji o zakładach mięsnych, ubojniach oraz zakładach rozbioru jaki jest dostępny w Polsce...

Automat ważąco - etykietujący DIBAL LS-4000
W ofercie firmy COMP SA - NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży znajdą Państwo między innymi urządzenie DIBAL LS-4000. Jest to najnowszej generacji automatyczny system ważąco - etykietujący zoriento...

RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
W branży ciepłowniczej działamy od 1989 roku. Zakres prac, jakie wykonujemy obejmuje zarówno inwestycje indywidualne – ogrzewanie domów, mieszkań, jak i przemysłowe – kotłownie parowe ,wod...

Paleta H1 ze znakiem sprawdzonego bezpieczeństwa GS1
Georg Utz Sp. z o.o. - producent pojemników transportowych i palet wprowadził do oferty paletę wielokrotnego użytku H1 z certyfikatem GS1, która spełnia wymogi higieniczne branży spożywczej do składo...
Firmy
więcej
Firmy obsługujące
Comp SA -NOVITUS Centrum Technologii Sprzedaży
AGREMA Poland Sp. z o.o.
Nowakowski Transport sp. z o.o.
Bentley Polska Sp. z o.o.
RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
Georg Utz Sp. z o.o.
UNIFLOOR Posadzki Przemysłowe
EUROGUM POLSKA Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo MARCOR Jan Marjanowski

Agro-Handel Sp. z o.o.
Ubojnia Drobiu KOKO
RUBIN Sp. z o.o. Sp. K.A.

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę i produkty   |   Przejdź do e-sklepu   |   Przejdź na Mleczarstwo
Copyright © 2010-2017 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl